Regulamin

REGULAMIN KLUBU FM WORLD
(z 3.10.09 r. obowiązujący od 1.03.2016 r.)

 1. Słowniczek
  1.1. Partner Biznesowy (Dystrybutor) – podmiot, który łączy z FM WORLD POLSKA albo Oddziałem umowa o uczestnictwo w Klubie FM WORLD (Umowa, Umowa Partnerska);
  1.2. Partner Biznesowy (Dystrybutor) FM WORLD POLSKA – podmiot, który łączy z FM WORLD POLSKA Umowa;
  1.3. Kodeks Etyczny – dokument, którego celem jest m.in. określenie standardów etycznych postępowania Partnerów Biznesowych;
  1.4. Klub FM WORLD (Sieć FM WORLD, Sieć) – ogół Partnerów Biznesowych;
  1.5. Oddział FM WORLD (Oddział) – inny niż FM WORLD POLSKA podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej w systemie MLM Produktów FM WORLD oraz świadczenia usług na podstawie umowy franchisingowej zawartej z FM WORLD;
  1.6. Operator – FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, numer KRS: 0000285976, NIP: 895-188-78-63;
  1.7. Plan Marketingowy – zbiór zasad określających m.in. warunki konieczne do uzyskania przez Partnerów Biznesowych danego Poziomu efektywności oraz obliczania Wynagrodzenia albo Rabatu handlowego za uzyskanie danego Poziomu efektywności;
  1.8. Produkty FM WORLD (Produkty) – produkty występujące w obrocie gospodarczym pod Znakiem FM WORLD, w tym Towary telefonii;
  1.9. Polecający – Partner Biznesowy, który faktycznie polecił współpracę z FM WORLD POLSKA, pomógł wstąpić do Klubu FM WORLD;
  1.10. Regulamin – niniejszy Regulamin Klubu FM WORLD, stanowiący integralną część Umowy;
  1.11. Sponsor – Partner Biznesowy, który znajduje się w Grupie bezpośrednio nad innym Partnerem Biznesowym, wskazany na Wniosku o przyjęcie do Klubu FM WORLD (Umowie) jako Sponsor;
  1.12. Towary telefonii – Produkty FM WORLD takie jak telefoniczne karty SIM, karty lub kody służące przedpłacaniu usług telekomunikacyjnych, telefony, akcesoria telefoniczne i inne towary związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług telefonicznych;
  1.13. Usługi telefonii – usługi telekomunikacyjne występujące w obrocie gospodarczym pod Znakiem FM WORLD. Usługi telefonii świadczone są przez operatora wskazanego Partnerom Biznesowym FM WORLD POLSKA przez FM WORLD POLSKA (przez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej prowadzonej przez FM WORLD POLSKA);
  1.14. Znak FM WORLD – stanowiące własność FM WORLD prawa do znaków i wzorów: „FM”, „FM WORLD”, „FM GROUP”, „FM GROUP FOR HOME”, „FM FEDERICO MAHORA”, „FEDERICO MAHORA”, „MAHORA”, „FM GROUP WORLD”, „T” oraz „AURILE”, a także wszelkie prawa autorskie do materiałów zawierających Znak FM WORLD, rozpowszechnianych na wszystkich polach eksploatacji;
  1.15. Zestaw Startowy – zestaw próbek wybranych Produktów FM WORLD wraz z materiałami szkoleniowymi i reklamowymi.
  Pozostałe użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Planie Marketingowym lub w Kodeksie Etycznym.
 2. Członkostwo w Klubie FM WORLD
  2.1. Partnerem Biznesowym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
  2.2. Kandydat zainteresowany przystąpieniem do Klubu FM WORLD (zawarciem Umowy):
  1) składa FM WORLD POLSKA dwa podpisane egzemplarze Wniosku o przyjęcie do Klubu
  FM WORLD na formularzu udostępnianym przez FM WORLD POLSKA (Wniosek); albo
  2) składa FM WORLD POLSKA ofertę zawarcia Umowy poprzez wypełnienie formularza rejestracji online na stronie internetowej pod adresem: pl.fmworld.com; albo
  3) składa FM WORLD POLSKA ofertę zawarcia Umowy poprzez wysłanie e-mailem lub faksem wypełnionego Wniosku wraz z Regulaminem (do dnia zawarcia Umowy kandydat uzyskuje status Partnera Warunkowego) oraz, z wyjątkiem Odbiorcy (Klienta), dokonuje zakupu Zestawu Startowego, a dołączony do niego numer Zestawu Startowego wskazuje we Wniosku lub formularzu rejestracji online.
  Zawarcie Umowy z osobą małoletnią może nastąpić pod warunkiem doręczenia FM WORLD POLSKA pisemnego oświadczenia o zgodzie przedstawiciela ustawowego na jej zawarcie. Termin na doręczenie oświadczenia wynosi 30 dni. Do czasu doręczenia oświadczenia osoba małoletnia traktowana jest jak Partner Warunkowy, z tym zastrzeżeniem, że może dokonać zakupu Produktów lub skorzystać z Rabatu handlowego w łącznej kwocie nieprzekraczającej 500 zł.
  2.3. Partner Warunkowy nabywa uprawnienia do zamawiania Produktów oraz do sponsorowania nowych kandydatów na Partnerów Biznesowych z tym, że Odbiorca (Klient) nie może być Sponsorem. Partner Warunkowy nie może zostać Sprzedawcą ani Reklamującym. Nie przysługuje mu również uprawnienie do Rabatu handlowego.
  2.4. Partner Warunkowy zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia wysłania Wniosku e-mailem lub faksem doręczyć FM WORLD POLSKA dwa podpisane przez siebie egzemplarze Wniosku lub potwierdzić poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany na adres e-mail wskazany we Wniosku, chęć bycia Partnerem Biznesowym. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu warunkowe członkostwo w Klubie FM WORLD ustaje.
  2.5. Zarówno FM WORLD POLSKA, jak i Oddział, może odmówić zawarcia Umowy, gdy:
  a) nie upłynął jeszcze okres 6 miesięcy od ustania członkostwa, o którym mowa w postanowieniu pkt. 5.8. Regulaminu;
  b) kandydat na Partnera Biznesowego był już związany Umową z FM WORLD POLSKA albo Oddziałem i została ona z nim rozwiązana na skutek naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, Planu Marketingowego, Kodeksu etycznego albo innych obowiązujących zasad działania w Sieci;
  c) kandydat na Partnera Biznesowego jest już związany Umową z FM WORLD POLSKA albo Oddziałem;
  d) kandydat na Partnera Biznesowego korzysta z nieprawdziwych danych osobowych;
  e) kandydat na Partnera Biznesowego nie dostarczył pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy.
  2.6. Kandydat może być stroną Umowy tylko z FM WORLD POLSKA albo tylko z jednym Oddziałem w jednym czasie. Jednakże Partner Biznesowy, który chciałby zawrzeć Umowę z innym Oddziałem, może wypowiedzieć Umowę i ma możliwość kontynuowania działalności z wykorzystaniem dotychczasowego Numeru Partnerskiego, pod warunkiem: a) wskazania takiego zamiaru w wy- powiedzeniu, b) złożenia wniosku o zawarcie Umowy takiemu innemu Oddziałowi oraz zawarcia z nim Umowy nie później niż w terminie 14 dni.
  2.7. Partner Biznesowy może posiadać tylko jeden Numer Partnerski, chyba że co innego wynika  z Regulaminu lub Planu Marketingowego.
  2.8. Partnerzy Biznesowi będący wspólnikami spółki osobowej prawa handlowego lub wspólnikami spółki cywilnej, którzy przed dniem 01.01.2014 r. złożyli pisemny wniosek o nadanie im wspólnego Numeru, traktowani są jak jeden Partner Biznesowy, co oznacza w szczególności, że w zakresie ich zobowiązań są dłużnikami solidarnymi, a w zakresie ich roszczeń są wierzycielami solidarnymi.
  2.9. Prawa i obowiązki Partnera Biznesowego nie mogą zostać przeniesione na inną osobę oraz nie przechodzą na osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy: a) jeden ze wspólników spółki osobowej lub spółki cywilnej, którzy wystąpili o nadanie im wspólnego Numeru, przestał być stroną Umowy lub wspólnikiem spółki. Wówczas pozostali wspólnicy kontynuują działalność z wy- korzystaniem Numeru przysługującego wszystkim wspólnikom, b) przejście praw i obowiązków następuje z mocy prawa, c) strony postanowiły, że prawa i obowiązki wynikające z Umowy prze- chodzą na spadkobierców.
 3. Zasady i warunki działalności w Klubie FM WORLD
  3.1. Zasady ogólne:
  3.1.1. FM WORLD POLSKA lub Oddział prowadzi sprzedaż Produktów wyłącznie na rzecz Partnerów Biznesowych. FM WORLD POLSKA pośredniczy w zawieraniu umów o świadczenie Usług telefonii FM WORLD oraz w sprzedaży Towarów telefonii FM WORLD wyłącznie na rzecz Partnerów
  Biznesowych FM WORLD POLSKA.
  3.1.2. Partner Biznesowy kupuje Produkty od FM WORLD POLSKA oraz od Oddziału po Cenach partnerskich.
  3.1.3. Partner Biznesowy FM WORLD POLSKA może także korzystać z Usług telefonii poprzez za- warcie – w tym za pośrednictwem FM WORLD POLSKA – umowy o świadczenie Usług telefonii z Operatorem.
  3.1.4. Za zakup wskazanych Produktów, odpowiednio od FM WORLD POLSKA albo od Oddziału, Partner Biznesowy otrzymuje Punkty.
  3.1.5. Z tytułu zakupu Towarów telefonii oraz korzystania z Usług telefonii na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem FM WORLD POLSKA, Partner Biznesowy FM WORLD POLSKA otrzymuje Punkty, jeśli:
  a) dokona zapłaty za kupowane Towary telefonii, chyba że dostarczenie kupionego towaru ma nastąpić z wykorzystaniem przesyłki za pobraniem;
  b) nastąpi wysłanie zamówionych Towarów telefonii przesyłką za pobraniem;
  c) nastąpi dokonanie płatności za Usługi telefonii; jeśli płatność zostanie dokonana do przedostatniego roboczego (pn.-pt.) dnia miesiąca (a w przypadku płatności za pośrednictwem konta abonenta, także do godz. 23:00 ostatniego dnia miesiąca), w którym przypadał termin wymagalności kwoty zapłaty, Punkty zostaną naliczone za ten miesiąc kalendarzowy. Jeśli zapłata dokonana zostanie w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym przypadał termin wymagalności kwoty do zapłaty, Punkty zostaną naliczone w kolejnym miesiącu. W razie braku zapłaty w dodatkowym terminie, Partner Biznesowy FM WORLD POLSKA nie otrzyma Punktów. Punkty zostaną naliczone po odnotowaniu wpływu środków pieniężnych na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy.
  3.1.6. Punkty z tytułu odpłatnego nabycia Towarów telefonii lub Usług telefonii za pośrednictwem FM WORLD POLSKA otrzymać może wyłącznie Partner Biznesowy FM WORLD POLSKA.
  3.1.7. W każdym roku bycia Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA (tj. kolejnych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, a następnie każde kolejne 12 miesięcy od rocznicy jej zawarcia) należy dokonać jakiegokolwiek zakupu punktowanych Produktów. W przypadku Partnera Biznesowego FM WORLD POLSKA Punkty mogą pochodzić również z odpłatnego nabycia przez niego Usług telefonii, jeżeli z ich nabyciem wiąże się uzyskanie Punktów. Brak jakiegokolwiek zakupu punktowanych Produktów w okresie wskazanym powyżej powoduje, że dostęp do strefy partnera na stronie internetowej FM WORLD POLSKA zostanie ograniczony, a możliwość sponsorowania i polecania nowych Partnerów Biznesowych zostanie zablokowana; ponadto FM WORLD POLSKA jest
  uprawniona do wypowiedzenia Umowy. Dokonanie jakiegokolwiek zakupu punktowanych Pro- duktów spowoduje odblokowanie dostępu do strefy partnera na stronie internetowej FM WORLD POLSKA, jak również możliwości sponsorowania i polecania nowych Partnerów Biznesowych.
  3.1.8. Osiągnięcie jednego z określonych Planem Marketingowym Poziomów efektywności po- woduje powstanie po stronie Partnera Biznesowego uprawnienia do Rabatu handlowego (Użytkownik lub Odbiorca) albo Wynagrodzenia (Sprzedawca lub Reklamujący) udzielanego (wypłacanego) przez – odpowiednio – FM WORLD POLSKA albo Oddział w zależności od tego, czy Partner Biznesowy zawarł Umowę z FM WORLD POLSKA czy z Oddziałem.
  3.1.9. Partner Biznesowy nabywa, w zależności od statusu, uprawnienie do Rabatu handlowego albo Wynagrodzenia, związane z danym Numerem Partnerskim za dany Miesiąc, dokonując w tym Miesiącu zakupów punktowanych Produktów w liczbie określonej w obowiązującym Planie Marketingowym. W przypadku Partnera Biznesowego FM WORLD POLSKA wymagana liczba Punktów może pochodzić również z odpłatnego nabycia przez niego Usług telefonii, jeżeli z ich nabyciem wiąże się uzyskanie Punktów.
  3.1.10. Jeżeli Oddział przyzna Partnerowi Biznesowemu FM WORLD POLSKA Punkty, zgodnie z za- sadami uzgodnionymi pomiędzy FM WORLD a Oddziałem, będą one stanowiły – w liczbie nieprzekraczającej 550,80 Punktu w Miesiącu – podstawę do naliczania dla Partnera Biznesowego FM WORLD POLSKA Rabatu handlowego albo Wynagrodzenia przez FM WORLD POLSKA tak, jakby zostały przyznane przez FM WORLD POLSKA. W przypadku przyznania przez Oddział Punktów niezgodnie z zasadami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiedzialny za przyznanie Rabatu handlowego albo Wynagrodzenia jest wyłącznie Oddział, który Punkty przyznał.
  3.1.11. Partner Biznesowy jest zobowiązany do terminowego odbierania przesyłek z zamówionymi przez siebie Produktami i regulowania należności za nie, a w przypadku nieodebrania zamówionych Produktów – do zwrócenia rzeczywistych kosztów poniesionych przez FM WORLD POLSKA w związku z nieodebranymi a zamówionymi Produktami, a w przypadku konsumenta do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktów. FM WORLD POLSKA ma prawo potrącenia powyższych kosztów z należnym temu Partnerowi Biznesowemu od FM WORLD POLSKA Wynagrodzeniem lub pomniejszenia Rabatu handlowego. Nieodebranie przesyłki zawierającej zamówione Produkty, a w konsekwencji jej zwrot do FM WORLD POLSKA, traktowane będzie na równi z odstąpieniem od umowy sprzedaży dotyczącej zwróconych Produktów. FM WORLD POL- SKA albo Oddział ma prawo odmowy realizacji zamówienia Partnera Biznesowego, który naruszył obowiązki określone w zdaniu pierwszym powyżej.
  3.1.12. Partner Biznesowy nie jest pracownikiem, agentem ani komisantem FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Operatora ani Oddziału, jak również nie jest przedstawicielem tych podmiotów z innego tytułu, chyba że takie strony wyraźnie umówiłyby się inaczej na piśmie. W związku z tym nie ma prawa podejmować jakichkolwiek czynności, a w szczególności zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, w imieniu i na rzecz FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Operatora lub Oddziału. Partner Biznesowy nie może używać określeń bądź nazw wskazujących albo sugerujących, że jest on pracownikiem, pełnomocnikiem, osobą zarządzającą lub osobą działającą w imieniu lub na rzecz FM WORLD POLSKA, Operatora, FM WORLD lub Oddziału.
  3.1.13. Przy sprzedaży bezpośredniej Produktów, jak również przy świadczeniu usług reklamy Sieci i Produktów FM WORLD, a także przy promowaniu Produktów, Partner Biznesowy może posługiwać się Znakiem FM WORLD jedynie na zasadach uzgodnionych z FM WORLD POLSKA.
  3.1.14. Partner Biznesowy zobowiązany jest przekazywać klientom informacje o Sieci FM WORLD oraz o dostępności, cenach, właściwościach Produktów FM WORLD oraz o Usługach telefonii FM WORLD w sposób rzetelny i zgodny z danymi otrzymanymi od, odpowiednio, FM WORLD POLSKA albo Oddziału bądź Operatora, zawartymi w aktualnych materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych przygotowanych przez, odpowiednio, FM WORLD POL- SKA albo Oddział bądź Operatora, mając na uwadze, że Produkty są oryginalnymi wytworami FM WORLD, zaś Usługi telefonii są świadczone przez Operatora. Partner Biznesowy nie może wprowadzać w błąd nabywców Produktów bądź Usług telefonii.
  3.1.15. Partner Biznesowy zobowiązany jest powstrzymać się od działań, które mogłyby godzić w dobry wizerunek FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Oddziału lub Operatora albo Produktów bądź Usług telefonii FM WORLD, w szczególności – od rozpowszechniania informacji, które mogłyby wyrządzić szkodę FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Oddziałowi bądź Operatorowi, jak również innym podmiotom, w szczególności na skutek bezprawnego wykorzystania nazw ich produktów. Partner Biznesowy nie może wykorzystywać Sieci oraz działalności i uczestnictwa w Klubie FM WORLD do promocji, marketingu, reklamy, sprzedaży jakichkolwiek innych produktów lub usług osób trzecich, jak również jakichkolwiek innych podmiotów, organizacji (niezależnie od tego, czy działają
  w sposób sformalizowany, czy niesformalizowany).
  3.1.16. Partner Biznesowy prowadzący sprzedaż Produktów FM WORLD nie może prowadzić jej w sklepach, kioskach, na straganach ani w żadnych innych stałych, zorganizowanych punktach sprzedaży detalicznej, jak również w sposób sprzeczny z istotą sprzedaży bezpośredniej.
  3.2. Zasady dotyczące Partnerów Biznesowych o różnym statusie:
  3.2.1. Partner Biznesowy może działać w Sieci FM WORLD jako:
  a) Sprzedawca, tj. Partner Biznesowy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej Produktów oraz świadczenia usług reklamowych Sieci i Produktów FM WORLD, jeżeli zawrze z FM WORLD POLSKA umowę o prowadzenie sprzedaży bezpośredniej oraz świadczenie usług reklamowych. Umowa nie może być zawarta z Partnerem Warunkowym; Sprzedawca z tytułu świadczonych usług reklamowych Sieci i Produktów FM WORLD jest uprawniony wyłącznie do Wynagrodzenia.
  b) Reklamujący, tj. Partner Biznesowy będący osobą fizyczną, nabywający Produkty na własny użytek oraz świadczący usługi reklamowe Sieci i Produktów, nieprowadzący w tym zakresie działalności gospodarczej, jeżeli zawrze z FM WORLD POLSKA umowę zlecenia w przedmiocie świadczenia usług reklamowych. Umowa nie może być zawarta z Partnerem Warunkowym. Reklamującym możne zostać Partner Biznesowy, który uzyskał minimalne wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie zlecenia w przedmiocie świadczenia usług reklamowych. Umowa zlecenia w przedmiocie świadczenia usług reklamowych może zostać wypowiedziana przez FM WORLD POLSKA, jeżeli Partner Biznesowy nie uzyskuje Wynagrodzenia w wysokości określonej przez FM WORLD POLSKA. Reklamujący z tytułu świadczonych usług reklamowych Sieci i Produktów jest uprawniony wyłącznie do Wynagrodzenia.
  c) Odbiorca (Klient), tj. Partner Biznesowy, który złoży wraz z Wnioskiem oświadczenie, iż będzie dokonywał zakupów Produktów wyłącznie na własne potrzeby (względnie osób bliskich).
  Zakup Zestawu Startowego przez kandydata na Partnera Biznesowego chcącego uzyskać status Odbiorcy (Klienta) nie jest wymagany. Odbiorca (Klient) nie może być Sponsorem. Warunkiem koniecznym uzyskania przez Odbiorcę (Klienta) statusu Sprzedawcy, Reklamującego bądź Użytkownika jest, poza zawarciem odpowiedniej umowy albo złożeniem odpowiedniego oświadczenia, dokonanie zakupu Zestawu Startowego. Odbiorca (Klient) jest uprawniony wyłącznie do Rabatu handlowego.
  d) Użytkownik, tj. Partner Biznesowy będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który zawiera Umowę. Oznacza to w szczególności, że Wniosek uznaje się jednocześnie za oświadczenie, iż kandydat będzie dokonywał zakupów Produktów na własne potrzeby, a także dla członków rodziny bądź przyjaciół. Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do Rabatu handlowego.
  3.2.2. Partner Biznesowy będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu Produktów na odległość, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może – w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionymi Produktami, Zestawami Startowymi lub innymi materiałami – odstąpić od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Partner Biznesowy zwraca FM WORLD POLSKA towary objęte odstąpieniem w ter- minie 14 dni oraz ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wszystkie Punkty naliczone Partnerowi Biznesowemu oraz wszystkim pozostałym uczestnikom Sieci FM WORLD z tytułu sprzedaży Produktów objętych odstąpieniem od umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie powyżej, zostaną odliczone od zgromadzonej przez nich liczby Punktów. Korekta Wynagrodzenia albo Rabatu handlowego tych Partnerów Biznesowych w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży i zwrotem towaru przez Partnera Biznesowego dokonywana będzie w Miesiącu, w którym FM WORLD POLSKA otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jeżeli na skutek korekty Punktów Partnerowi Biznesowemu zostaną naliczone punkty ujemne, to FM WORLD POLSKA będzie uprawniona do rozliczenia nienależnie naliczonego Wynagrodzenia albo Rabatu
  handlowego. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, dotyczy jedynie Produktów zakupionych przez Partnera Biznesowego od FM WORLD POLSKA.
 4. System środków związanych z naruszeniem obowiązków Partnera Biznesowego
  4.1. W stosunku do Partnera Biznesowego FM WORLD POLSKA, który narusza zasady Regulaminu, Planu Marketingowego, Kodeksu Etycznego lub inne obowiązujące zasady działania w Sieci, ustalone przez FM WORLD POLSKA, ogłoszone i znane Partnerom Biznesowym, lub nie wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań, FM WORLD POLSKA przysługują następujące uprawnienia:
  4.1.1. pozbawienie Partnera Biznesowego prawa do sponsorowania i polecania nowych Partnerów Biznesowych definitywnie lub na czas oznaczony, co zostaje oznaczone w treści wypowiedzenia;
  4.1.2. czasowe wypowiedzenie (zawieszenie) łączącego go z Partnerem Biznesowym stosunku prawnego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wypowiedzenie powyższe skutkuje w szczególności pozbawieniem możliwości dokonywania zakupów w FM WORLD POLSKA albo w Oddziale, a w przypadku Partnera Biznesowego FM WORLD POLSKA również pozbawieniem możliwości uzyskiwania Punktów z tytułu dokonywania zakupów Towarów telefonii oraz odpłatnego nabywania Usług telefonii oraz zawieszeniem wykonywania świadczonych dotąd na rzecz FM WORLD POLSKA albo Oddziału usług reklamy Sieci i Produktów FM WORLD, w związku z czym zawieszony Partner Biznesowy nie będzie mógł uzyskać uprawnienia do Wynagrodzenia albo Rabatu handlowego w czasie zawieszenia;
  4.1.3. rozwiązanie Umowy i innych umów łączących danego Partnera Biznesowego z FM WORLD POLSKA bez zachowania okresu wypowiedzenia i wykreślenie Partnera Biznesowego z Bazy, jeżeli Partner Biznesowy naruszył postanowienia pkt. 3.1.11.-3.1.16. Regulaminu, 4.2. Regulaminu oraz postanowienia pkt. II-IV Kodeksu Etycznego;
  4.1.4. pozbawienie prawa uczestniczenia w szkoleniach, kursach i spotkaniach organizowanych przez FM WORLD POLSKA, Oddział, Operatora bądź FM WORLD oraz pozbawienie prawa uczestniczenia w programach motywacyjnych ogłaszanych przez FM WORLD POLSKA, Oddział, Operatora lub FM WORLD.
  4.2. Uprawnienia opisane w pkt. 4.1. powyżej mogą zostać wykonane również w stosunku do Partnera Biznesowego, który podejmuje działania zmierzające do nakłonienia innego Partnera Biznesowego do rozwiązania umowy łączącej go z FM WORLD POLSKA albo Oddziałem, do zaprzestania działania w swojej dotychczasowej Grupie lub do podjęcia działania w innej Grupie.
 5. Ustanie członkostwa w Klubie FM WORLD
  5.1. Partner Biznesowy może rozwiązać za tygodniowym wypowiedzeniem Umowę przez złożenie wypowiedzenia w przewidzianej przepisami prawa formie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  5.2. FM WORLD POLSKA może rozwiązać z Partnerem Biznesowym Umowę z ważnych powodów za tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. Przez ważne powody rozumie się naruszenie przez Partnera Biznesowego zasad wskazanych w pkt. 3.1.11.-3.1.16. Regulaminu, 4.2. Regulaminu oraz postanowień pkt. II-IV Kodeksu Etycznego. W przypadku, gdy drugą stroną Umowy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, wskazywanie ważnego powodu, o którym mowa powyżej, nie jest wymagane.
  5.3. Partner Biznesowy, który zawarł Umowę z FM WORLD POLSKA, może w każdym czasie od niej odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, składając na piśmie jednostronne oświadczenie woli;
  w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy odstępujący może zawrzeć umowę o odsprzedaży na rzecz FM WORLD POLSKA za 90% ceny nabycia nabyte przez siebie w okresie 6 miesięcy poprzedzających odstąpienie od Umowy: Produkty i Zestawy Startowe oraz wszelkie inne materiały informacyjno-instruktażowe, reklamowe, próbki, zestawy prezentacyjne i promocyjne, ale pod warunkiem ich zwrócenia w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży lub wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Odstępujący od Umowy jednocześnie zwróci Rabat handlowy albo Wynagrodzenie uzyskane w związku z nabyciem towarów zwracanych FM WORLD POLSKA na skutek odstąpienia. Jednocześnie zostaną odpowiednio skorygowane Rabat handlowy albo Wynagrodzenie lub Punkty uzyskane przez uczestników Sieci FM WORLD w związku z nabyciem przez Partnera Biznesowego towarów objętych odstąpieniem. W wypad- ku zawarcia Umowy z Oddziałem FM WORLD uprawnienia powyższe występują w tych wypadkach, gdy przewiduje to prawo państwa siedziby Oddziału.
  5.4. W przypadku wycofania przez Partnera Biznesowego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych Umowa wygasa.
  5.5. Umowa wygasa również w stosunku do wspólnika spółki osobowej albo spółki cywilnej, której wszyscy wspólnicy złożyli wniosek o nadanie im jednego Numeru, z chwilą utraty przez niego statusu wspólnika takiej spółki osobowej albo spółki cywilnej.
  5.6. Umowa wygasa z chwilą wykreślenia z rejestru Partnera Biznesowego będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną. Umowa wygasa z chwilą śmierci Partnera Biznesowego, chyba że strony Umowy przewidziały, że uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą na spadkobierców.
  5.7. Ustanie Umowy powoduje automatyczne rozwiązanie wszelkich innych umów zawartych pomiędzy Partnerem Biznesowym a FM WORLD POLSKA albo Oddziałem.
  5.8. Ponowne wstąpienie do Klubu FM WORLD przez osobę, która przestała być Partnerem Biznesowym w związku z ustaniem Umowy, jest możliwe po upływie 6 miesięcy od dnia ustania członkostwa, z zastrzeżeniem pkt. 5.9. poniżej.
  5.9. W wyjątkowych okolicznościach, odpowiednio FM WORLD POLSKA albo Oddział może zawrzeć Umowę z osobą, z którą taka umowa ustała, przed upływem 6-miesięcznego terminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.
  5.10. Kierownictwo nad Grupą Partnerów Biznesowych utworzoną przez Partnera Biznesowego, którego Umowa wygasła, przechodzi na Sponsora bezpośrednio najbliższego Partnerowi Biznesowemu, którego członkostwo ustało, z tym zastrzeżeniem, iż w wyjątkowych okolicznościach FM WORLD POLSKA może przyznać kierownictwo nad Grupą innemu podmiotowi niż bezpośredni Sponsor. Sponsor jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia działalności z wykorzystaniem Numeru Partnera Biznesowego, którego członkostwo ustało, chyba że nie uzyskał on w żadnym z 6 miesięcy poprzedzających jej ustanie Poziomu efektywności – zgodnego z Planem Marketingowym – w wysokości co najmniej 12%. W tym ostatnim wypadku Sponsor nie jest uprawniony do prowadzenia działalności z wykorzystaniem Numeru Partnera Biznesowego, którego członkostwo ustało. Sponsor nie jest uprawniony także do wykorzystania Numeru Partnera Warunkowego, którego członkostwo ustało na skutek niedostarczenia w terminie dokumentów, o  których mowa w pkt. 2.4. powyżej i niezawarcia w związku z tym Umowy.
  5.11. W razie wygaśnięcia umowy franchisingowej łączącej FM WORLD z FM WORLD POLSKA, Part- ner Biznesowy, który zawarł Umowę, może – w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o fakcie wygaśnięcia umowy franchisingowej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia tej umowy – zawrzeć Umowę z innym Oddziałem. Do zachowania powyższego terminu wy- starczy złożenie w wybranym przez Partnera Biznesowego Oddziale własnoręcznie podpisanego wniosku o zawarcie Umowy, chyba że występują przesłanki, o których mowa w pkt. 2.5. powyżej i Oddział albo FM WORLD POLSKA odmówi zawarcia Umowy. W wypadku zawarcia umowy Partner Biznesowy zachowuje dotychczasowy Numer. Postanowienia pkt. 5.8. powyżej nie mają zastosowania w wypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie.
 6. Postanowienia końcowe
  6.1. Niniejszy Regulamin normuje stosunki prawne pomiędzy FM WORLD POLSKA a Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA. Postanowienia regulaminów innych Oddziałów mogą odmiennie normować niektóre kwestie uregulowane postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6.2. W swojej działalności FM WORLD POLSKA posługuje się Kodeksem Etycznym, który jest dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej pl.fmworld.com, jak również w FM WORLD POLSKA pod adresem: ul. Wrocławska 2a, Szewce, 55-114 Wisznia Mała.
  6.3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
  6.4. FM WORLD POLSKA może dokonać z ważnych przyczyn zmiany Regulaminu, Planu Marketingowego, Kodeksu Etycznego, a także innych dokumentów określających wzajemne stosunki pomiędzy Partnerem Biznesowym a FM WORLD POLSKA. Za ważne przyczyny uważa się wprowadzenie odmiennego od obecnych Poziomu, wprowadzenie nowych produktów do sprzedaży w Sieci, nabycie uprawnień do korzystania ze znaku handlowego, konieczność wprowadzenia zmian w zasadach naliczania Rabatu handlowego albo Wynagrodzenia, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawnych, konieczność uregulowania zasad dotyczących członkostwa w Klubie FM WORLD nieobjętych dotychczas Regulaminem, a budzących spory lub wątpliwości w stosowaniu przez Partnerów Biznesowych, wprowadzenie przez FM WORLD POLSKA nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych, modyfikacja bądź zmiana systemu informatycznego, przy pomocy którego FM WORLD POLSKA wykonuje swoje zobowiązania względem Partnerów Biznesowych.
  6.5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia Partner Biznesowy FM WORLD POLSKA będzie miał prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę Regulaminu. Brak oświadczenia złożonego w przewidzianej przepisami formie w powyższym terminie będzie równoznaczny z akceptacją proponowanej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody na zaproponowaną zmianę Regulaminu złożona w powyższym terminie będzie równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy.